همکاری مطلوب آموزش و پرورش خوزستان در زمینه واکسیناسیون
همکاری مطلوب آموزش و پرورش خوزستان در زمینه واکسیناسیون
علوی با تاکید بر تلاش های صورت گرفته در زمینه واکسیناسیون ، افزود :‌واکسن های تولید شده ؛ توسط مراجع علمی کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفته است که باید با سرعت در سراسر کشور شرایط واکسیناسیون انجام گیرد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان در آیین آغاز روند واکسیناسیون دانش آموزان ، گفت :‌ آموزش و پرورش خوزستان در اجرای واکسیناسیون همواره همکاری مطلوبی داشته است.

 سید محمد علوی رئیس مرکز بهداشت خوزستان صبح یکشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ در آیین زنگ واکسیناسیون و آغاز روند واکسیناسیون دانش آموزان ، گفت :‌ آموزش و پرورش خوزستان در اجرای واکسیناسیون همواره همکاری مطلوبی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در بین همه ی افراد جامعه ؛ گفت :‌واکسیناسیون دانش آموزان موجب بستر سازی مناسب برای بازگشایی مدارس و آموزش حضوری است.

علوی با تاکید بر تلاش های صورت گرفته در زمینه واکسیناسیون ، افزود :‌واکسن های تولید شده ؛ توسط مراجع علمی کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفته است که باید با سرعت در سراسر کشور شرایط واکسیناسیون انجام گیرد.