رضایتمندی مردم از مسوول اتفاقات برق دیشموک
رضایتمندی مردم از مسوول اتفاقات برق دیشموک
مردم درگفتگو با خبرنگار رضایتمندی خود را از مسوول اتفاقات برق دیشموک اعلام داشته و اظهار دارند: اقای فاطمی مسوول مردمی و همیشه پای کار است.

مردم درگفتگو با خبرنگار رضایتمندی خود را از مسوول اتفاقات برق دیشموک اعلام داشته و اظهار دارند: اقای فاطمی مسوول مردمی و همیشه پای کار است.
به گزارش خبرنگار؛ جبار فاطمی مسوول اتفاقات برق دیشموک بیش از سه سال مسوولیت دارند.
در این مدت قریب ۳۰ لوح به پاس زحمات خود دریافت کرده است.
مردم همواره زحمات مسوولان فعال را قدردان هستند.
مردم از مسوولی که درهرساعت شبانه روز پاسخگو است و همچون نیرویی فعال بصورت جهادی تلاشگر است تا خدمتی شایسته و صالح به عموم داشته باشد، قدردانی دارند.
چنین مسوولانی با روحیه جهادی نمودی از جوانان خوش فکر در زمان دفا مقدس هستند.
خبر دیشموک از مدیران شهرستانی و استانی که چنین مسوولانی را انتخاب کرده و حمایت می کنند؛ تقدیر ویژه دارد.