تصاویر دیده نشده از رنگ ها در “تل کرایی”
تصاویر دیده نشده از رنگ ها در “تل کرایی”
چند تصویر از کوه تل کرایی اطراف شهر دیشموک را مشاهده می کنید

تصاویری از اطراف کوه تل کرایی شهر دیشموک(چهارشنبه)۲۴ اردیبهشت۹۹