تا«دیر»نشده«زود»اقدام کنید/خودکشی‌های دیشموک کماکان ادامه دارد/ نگذارید جوانان قربانی شوند
تا«دیر»نشده«زود»اقدام کنید/خودکشی‌های دیشموک کماکان ادامه دارد/ نگذارید جوانان قربانی شوند
مسئولان ومعتمدان و مردم شمارابه حرمت عیدسعیدقربان سوگندمیدهم اجازه ندهیدجوانان دیشموکی قربانی شوند و دست به خودکشی بزنند.
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
مسئولین محترم لطفا به داد دیشموک برسید و کانون خانواده ها را امیدوار به اینده نمائید و روحیه یاس ونومیدی را ازجامعه دور نمائید.
مسئولان ومعتمدان و مردم  شمارابه حرمت عیدسعیدقربان سوگندمیدهم اجازه ندهیدجوانان دیشموکی قربانی شوند و دست به خودکشی بزنند.
امارخودکشی در دیشموک بطور نگران کننده ای درحال افزایش است.

تا(دیر)نشده (زود) اقدام کنید
بسیاری از دلایل افرایش امار خودکشیها، خانواده هاهستند.
قبلا نیز چندین بار در رابطه با افزایس نگران کننده خودکشیها تذکر داده بودیم.
باردیگر از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی استان درخواست داریم تیمی از پزشکان روانکاو و روانشناس را جهت بررسی افزایش امارخودکشیهابه دیشموک اعزام نماید و برگزاری کلاسهای پر محتوای اموزش خانواده وبررسی مسائل روحی و روانی و نحوه روابط محترمانه اعضای خانواده هادرکانون خانواده را مورد بررسی و اموزش قراردهند.

علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد
در این روز بسیارمقدس و بابرکت و تاریخی عیدسعیدقربان؛ عید تزکیه و پاکی هوای نفس  عیدغلبه ایمان وخداپرستی برنفس سرکش وامیال دنیوی نگران قربانی شدن جوانان وافرادی هستم که بدلایل مختلف در دیار مظلوم کهگیلویه بزرگ بویژه دربخش دیشموک هستم، واین دلشوره ونگرانی واضطراب بدلیل افزایش شدید امارخودکشیها می باشد که سبب جریحه دارشدن قلبها و دلها و همچنین عزادارشدن خانواده های زیادی شده است.
علیرغم انکه منطقه سرسبز دیسموک از نظرشرایط اب وهوایی یکی ازبهترین نقاط استان بدلیل برخورداری ازشرایط اب وهوایی بسیارخوب وسردسیربودن منطقه و وجود سبزه زار ها چشمه ها درختان ومناطق بکر و زیبا می باشدکه می تواند شرایط خوبی رابرای تفریح وتفرج وهمچنین زندگی کردن فراهم نماید، اما متاسفانه بدلیل فقر و محرومیت ونبود امکانات مناسب وشایسته وهمچنین سختگیریها و تحمیل بعضی از خواسته ها از سوی خانواده ها برفرزندان وهمچنین معضل بیکاری وعدم امید به اینده و همچنین مشکلات شدید برخواسته از زندگی امروزی وعدم توان تهیه مخارج وامورات زندگی وسرگردانی ودل پریشانی وعدم توان حل مشکلات ومعضلات پیش رو و و دیگر مشکلات عدیده، باعث گردیده عده ای تحت فشارشدید قرار گرفته و در تنگنا و اجبارقرار گیرند و متاسفانه برای نجات خود و فرار از این سختگیریها و یا دخالتهای بیجا ونابهنگام وغیرضروری، اقرادناچارشوند با اتخاذ تصمیمات صدالبته ناصحیح وغیراصولی وغیرلازم تحت شرایط بسیاربد روحی و روانی و ناراحتی شدید اعصاب وروان ناشی ازفشارها و دخالتهای غیرمعقول خانواده هاودیگران اقدام به خودکشی نمایند، که این اقدام ناصواب به یک معضل بسیارخطرناک واپیدمی دردناکی درشهرستان بخصوص بخش دیشموک گردیده وکماکان ادامه دارد.
بایدهرچه سریعتر ازسوی مسئولین ذیربط وبا اعزام روانشناسان و روانکاوان ومتخصصان اعصاب و روان وهمچنین ارائه اموزش صحیح به خانواده ها توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج وهمچنین راهنمایی وارشادمعتمدین محلی وبزرگان قوم وایل وطایفه اقدامی عاجل صورت گیرد تا از بروز و تکرارچنین اقدامات خطرناک واعمالی که باعث ویرانی ونابودی کانون خانواده هاوپیامدهای بسیارسخت وخطرناک ناشی ازخودکشیها را بدنبال دارد جلوگیری بعمل امده واقدامات موثر و تاثیرگذاری را در جهت جلوگیری ازاین اقدامات خطرناک انجام دهند و تا دیرنشده و تعداد بیشتری ازخانواده هاعزادار و داغدارعزیزان خودنشده اند به هرطریق ممکن واصولی تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند تا امید به زندگی و روحیه نشاط وامیدواری به اینده درخانواده ها پدیدار و ارتقاء یابدو این پدیده خطرناک خودکشی از میان رفته ونشاط وشادی ولبخند و لذت به زندگی وامیدواری به اینده جایگزین شده وتقویت گردد و تادیر نشده زود باید اقدامات شایسته وبایسته صورت گیرد زیراخودکشی یک نفر در واقع خودکشی ونابودی یک نسل رابدنبال دارد.
*بااحترام سیدابوصالح دانشفر*