استقبال از شهید مدافع امنیت در یاسوج/تصاویر
استقبال از شهید مدافع امنیت در یاسوج/تصاویر
مراسم استقبال از شهید نوروزی در یاسوج