۷ میلیون و ۸۱هزار تومان؛ ارزش سهام عدالت قابل فروش
۷ میلیون و ۸۱هزار تومان؛ ارزش سهام عدالت قابل فروش

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۸۱هزار تومان رسیده است. (منبع)

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۸۱هزار تومان رسیده است. (منبع)