وقتی کارمندان امور عشایر از خدمات عشایر بهره می برند!
وقتی کارمندان امور عشایر از خدمات عشایر بهره می برند!
رئیس امور عشایر لنده اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده تعدادی از کارمندان دفترچه دام دارند و از خدمات عشایر بهره‌مند می شوند که حذف انها از جمعیت عشایر در دست اقدام است.
رئیس اداره امور عشایر لنده گفت :ساماندهی خانوارهای عشایری برای شناسایی تعداد و وضعیت عشایر از سوی مسئولان استانی در این شهرستان در حال انجام است.

سید صفدر نیک آئین با اشاره به اینکه تعدادی از افراد عشایر نسیتند و از خدمات امور عشایری استفاده می کند بیان کرد:تفکیک عشایر از سوی مسئولان و کارشناسان استان به جد در حال پیگیری است.
وی افزود:با بررسی‌های انجام شده تعدادی از کارمندان دفترچه دام دارند و از خدمات عشایر بهره‌مند می شوند که حذف انها از جمعیت عشایر در دست اقدام است.
نیک آئین مطرح کرد:با برنامه ریزی های انجام شده این افراد از طریق سایت امور عشایر شناسایی و از جمعیت عشایری حذف خواهند شد تا خدمات رسانی بهتر به جامعه عشایر اجرا خواهد شد.