انقلاب آرمان‌ها و اهدافی دارد اگر این انقلاب زنده نباشد آرمان‌ها محقق نمی‌شود
انقلاب آرمان‌ها و اهدافی دارد اگر این انقلاب زنده نباشد آرمان‌ها محقق نمی‌شود
سردار حسن حسن‌زاده، در تبیین جریان اتقلابی و غیرانقلابی و نگاه این دو جریان به انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: انقلابی‌ها، انقلاب را جریان زنده، پویا و دارای رشد و نمو می دانند نه صرفا یک حادثه.

سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسوال الله (ص) تهران بزرگ در تبیین جریان اتقلابی و غیرانقلابی و نگاه این دو جریان به انقلاب اسلامی ایران در همایش استادیاران، سرمربیان، سرگروه‌های شبکه تربیتی شجره طیبه صالحین، اظهار کرد: انقلابی‌ها، انقلاب را جریان زنده، پویا و دارای رشد و نمو می دانند نه صرفا یک حادثه.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ادامه داد: انقلاب آرمان‌ها و اهدافی دارد اگر این انقلاب زنده نباشد آرمان‌ها محقق نمی‌شود. در بیانیه گام دوم انقلاب، مقام معظم رهبری اهدافی پنجگانه را برای تحقق اسلام و انقلاب اسلامی را معرفی کرده اند و در این بیانیه تمام نکات مطرح شده است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به تعریف جریان غیرانقلابی از انقلاب بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران، پدیده ای است که یک دگرگونی ژرف و عمیقی را به وجود آورده و یک نظامی را از ریشه کنده و نظام دیگر را جایگزین کرده است.

وی تاکید کرد: رهبری در سخنرانی خود فرمودند زمانی که فردی رئیس جمهور می شود و به دیگر کشورها سفر می کنند؛ ابتدا او را اینگونه توجیه می کنند که کشور شما نسل جوان دارد، کشوری پهناور، پیشرفته و دارای منابع فراوان و تنها کشوری هستید که گام های بلند توسعه را بر می دارید و خصوصا از زمانی که شما رئیس جمهور شدید و سپس می گویند اما شما هنوز در حال و هوای انقلاب هستید و رهبری می گویند رئیس جمهور و مقامات ما باید حواسشان به این صحبت ها باشد.

وی بیان کرد: پس از شهادت حاج قاسم، رهبری فرمودند که شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور را به رخ دنیا کشید، عده ای می خواستند وانمود کننند که انقلاب در ایران مرده است که این اتفاق نیفتاد.