جمعه, ۴ بهمن , ۱۳۹۸ Friday, 24 January , 2020
کتب دانش آموزان
آموزش و پرورش دیشموک و چند ابهام؛ کتب روستاها رایگان بود اما از خانواده ها پول دریافت شد، لباس فرم بعد از دو هفته از شروع سال تحصیلی همچنان بلاتکلیف ۱۲ مهر ۱۳۹۸
گزارش

آموزش و پرورش دیشموک و چند ابهام؛ کتب روستاها رایگان بود اما از خانواده ها پول دریافت شد، لباس فرم بعد از دو هفته از شروع سال تحصیلی همچنان بلاتکلیف

چند ابهام بزرگ در آموزش و پرورش دیشموک ؛ خبرها حاکی از آن است باوجود رایگان بودن کتب مدارس ابتدایی در روستاها بازهم از خانواده هاپول دریافت شد؛ لباس فرم دانش آموزان باوجود دریافت وجه توسط آموزش و پرورش هنوز تحویل مدارس داده نشد.