مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مطرح کرد/

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان گفت: از فرماندار میخواهم در کمیته برنامه ریزی شهرستان مناطق محروم دیشموک را ویژه تر ببیند.

نشست دهیاران دیشموک با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان و با حضور بخشدار دیشموک برگزار شد.
در ابتدا صفا حبیبی بخشدار دیشموک با ارائه گزارش عملکرد، مشکلات مناطق روستایی دیشموک را بیان و گفت: عمق محرومت را بیداد می کند.
حبیبی با اشاره به مشکلات حوزه غعمرانی و زیرساختها، از موسوی خواستا تا به دیشموک نگاه جدی تری شود.

بخشدار دیشموک، اختصاص اعتبارات بیشتری را جهت محرومیت زدایی و رفع نقاط حادثه خیز روستاها را با ارزش خواند و گفت: در این راستا می طلبد مدیرکل امور روستایی استان، به دیشموک مساعدت ویپه نمایند.

در ادامه موسوی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان گفت:  از فرماندار میخواهم در کمیته برنامه ریزی شهرستان مناطق محروم دیشموک را ویژه تر ببیند.
سید خدادوست موسوی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اظهار کرد: نشست با دهیاران دیشموک جهت بررسی درخصوص مسائل پیرامون دهیاری ها در دیشموک صورت پذیرفت
وی افزود: دهیار در بحث موارد پرسنلی، مالی و فنی و عمران قانون رافصل الخطاب قرار دهند.
موسوی با بیان اینکه، با قانون مشکلات دهیاران به حداقل می رسد، گفت: خدمت به مردم روستایی وظیفه ماست و نمیتوانیم ادای دین کنیم.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان تصریح کرد:  مشکلات دهیاران دیشموک بیشتر در بحث زیرساخت، عمرانی و خدماتی است که باید و کتبا گزارش شود که ان شالله رفع معضل کنیم.
موسوی اذعان کرد: دغدغه دهیاران بحث اعتبارات و مسائل مالی بوده و دهیاران دغدغه خدمت دارند.
وی اذعان کرد: دهیاران منتخب مردم و نماینده دولت و حاکمیت هستند.
موسوی افزود:مردم انتظار از دهیاران دارند و هم دولت میخواهد نماینده خوبی برایشان باشند.
موسوی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان گفت:  از فرماندار میخواهم در کمیته برنامه ریزی شهرستان مناطق محروم دیشموک را ویژه تر ببیند.
موسوی خاطرنشان کرد: درصورت احیای بند و تبصره ۶ قانون بودجه،  دیشموک و چاروسا ویژه تر ازقبل دیده می شوند.
وی تصریح کرد: از محل اعتبارات ارزش افزوده ان شالله بتوانند با رعایت شصت به چهل ، ۶۰ درصد اعتبارات عمرانی را در روستاها هزینه کنند.
موسوی گفت: چهل درصد، مربوط به هزینه جاری می باشد.
موسوی بیان کرد: در بحث تضمین شغلی به وزارت کشور مربوط می شود و بحث ملی است البته، رایزنی هایی شد امیدوارم کسانی که سابقه طولانی دارند بتوانند به نحوی از تجارب انها استفاده شود.
وی با بیان اینکه، روستاهای حادثه خیز استان زیاد هستند،یاداور شد: باید به فکر این روستاها باشیم که از طریق بنیاد مسکن و مدیریت بحران پیگیر و تامین اعتبار کنیم تا روستاهای دارای نقاط حادثه خیز مساعدت شود.
===============
گفت و گو از وحید آهنگ
===============