ویژه

امیریان تصریح کرد: در قسمت غربی دیشموک و مشرف به منطقه غربی دیشموک؛قریب ۱۵۰ هکتار حفاظت شده است.

بخشدار دیشموک بهمراه امام جمعه موقت و خبرنگار کبنا در دیشموک از منطقه حفاظت شده کوه گرده کی در دیشموک بازدید کردند.

حسن امیریان در گفت و گو با خبرنگار اظهار کرد: یکی از کارهای بسیار خوبی که در راستای حفظ منابع طبیعی و گونه های گیاهای در دیشموک انجام گردید، طرح حفاظت شده منطقه «گرده کی» در دیشموک است.

امیریان تصریح کرد: در قسمت غربی دیشموک و مشرف به منطقه غربی دیشموک؛قریب ۱۵۰ هکتار حفاظت شده است.

وی بیان کرد: انواع گونه های گیاهی چون کرفس، بیلهر و گونه های درختی چون مهلو، ارزن و بادام در این منطقه کاشت شده است.

امیریان اذعان کرد: خدای را شاکریم که در طی  دوسال چنان طبیعتی در منطقه احیاء شد که خاطره های شیرین دهه های گذشته را برای این منطقه زنده کرده است.

بخشدار دیشموک گفت:  همین گیاه جاشیر که به فور در این منطقه هم اکنون پیدا می شود و به واسطه انبوه ان به سختی باید از مبان ان گذشت؛ در دوسال قبل ک هقرق نبود، در استانه انقراص کامل برفته است.

امیریان بیان کرد: حفاظت از این کوه باعث شد که انواع و اقسام گیاهان و درختان رشد و نمو یافته و به طبع ان گونه های جانوری و پرندگان وحشی نیز به وفور زنمده شود.

حجت الاسلام اندیشه امام جمعه موقت دیشموک، یکی از نگاه های عبرت اموز را نگاه به طبیعت دانست و گفت: سبزشدن گیاهی به منزله جاودانگی عمر انسان و وقنی گیاهی از بین می رود مثل نابودی بشر است.

امام جمعه موقت دیشموک به اهمیت حفظ و حراست از منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: انتظار داریم مردم از طبیعت حفاظت کرده چون طبیعت نقش اساسی در زندگی بشر دارد.