مسئولان چاره انديشي كنند:

مسیر ارتباطی روستاهای حومه غربی دیشموک به چاروسا در برخی نقاط دچار ریزش و تخریب شده که از این امر جان مردم و مسافران در خطر است.

مسیر ارتباطی روستاهای حومه غربی دیشموک به چاروسا در برخی نقاط دچار ریزش و تخریب شده که از این امر جان مردم و مسافران در خطر است.

یکی از اهالی ساکن در روستاهای حومه غربی دیشموک با ارسال یک عکس به این رسانه خبری و در گفت و گو با خبرنگار اظهار کرد: مسیر ارتباطی حومه غربی دیشموک به چاروسا در برخی نقاط به دلیل ریزش و تخریب خطرساز بوده و جان مردم و مسافرانی که از این مسیر تردد دارند؛ را در خطر جدی است.

وی افزود: این جاده، مسیر ارتباطی روستاهای سربیشه و چند روستای پرجمعیت دیشموک به قلعه رئیسی است.

م/ر تصریح کرد: از مسئولان خواهشمندیم که برای چنین نقاط خطرساز و تهدیدامیزی یک فکر جدی و سریع کنند.

لازم به ذکر است در مدت دو سال اخیر کارهای خوبی و قابل تقدیری از سوی مسئولان در حوزه راههای ارتباطی روستایی دیشموک صورت گرفته و این امر باعث اینکه خدمات مسئولان را زیر سوال برده شود؛ نخواهد بود.