عضو جوان شورای شهر دیشموک:

سلمان بینا عضو جوان شورای شهر دیشموک با اشاره به قطعی مسیر ارتباطی بسیاری از روستاها با شهر دیشموک، گفت: برخی روستاها در بحران بوده و نیاز به آذوقه مصرفی دارند
کبنا ؛
سلمان بینا عضو جوان شورای اسلامی شهر دیشموک در گفتگو یا خب دیشموک اظهار کرد: مسیر ارتباطی بسیاری از روستاها با شهر دیشموک مرکز بخش، قطع است.

وی افزود: مسیر ارتباطی روستاهای سرگچ، رودسمه و پای پره ، شرنگ رنگ و نسه طاویس و سرتنگ لیراب به دلیل طغیان رودخانه مسدود شده است.

بینا نیاز این روستاها را، به آذوقه مصرفی شدید و جدی عنوان و خواستار کمک دستگاههای کمیته امداد، هلال احمر، بهزیستی و ستاد بحران و حتی خیرین به مردم اهالی این روستاها، شده است.