موحد صاحب سبک است
موحد صاحب سبک است
بسیاری اصرار دارند ایشان را حتماً در گروه چپ یا راست یا جناح اعتدال دسته بندی نمایند، غافل از اینکه موحد خود صاحب سبک است و جایگاهی پائین تر از جلوداران جریان‌های چپ و راست ندارد و او فقط در جناح ولایت باوران تعریف و دسته بندی می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

(موحد صاحب سبک است)

برخی از افراد در ادارات و نهادها و مجامع، ناخواسته به نحوی حرف و یا عمل می نمایند که نتیجه آن منتخب مردم را ترغیب به ورود به موضوعات کوچک و غیر اساسی و ای بسا ایجاد تقابل با نمایندگان و منتخبین میکند.

اگرچه نگارنده به خوبی از نابرابری ها و آنچه سال‌های قبل بر عزیزان روا داشته شد مطلع است اما بر این باور است که بر مبنای موارد ذیل، سبک موحد و شأن او در پی گیری مطالبات متفاوت است.

۱- بسیاری اصرار دارند ایشان را حتماً در گروه چپ یا راست یا جناح اعتدال دسته بندی نمایند، غافل از اینکه موحد خود صاحب سبک است و جایگاهی پائین تر از جلوداران جریان‌های چپ و راست ندارد و او فقط در جناح ولایت باوران تعریف و دسته بندی می شود.

۲- روش ورود به انتخاباتش ،همیشه متفاوت بود که صرفا با اصرار مردم و اکراه خود می آید.

۳-در جریان انتخابات نیز صاحب سبک بود،چرا که تخریب را تقبیح و ادب در کلام و متانت در رفتار را توصیه می نمود.

۴-منش او منش مدارایی بود که نتیجه آن جذب جماعت زیادی از سلیقه های مختلف به پای صندوق های نظام جمهوری اسلامی می گردید.

۵- شیوه پیگیری و خواسته‌های مردمی او در کشور قطعاً بی نظیر و فارغ از دسته بندی موکلین به طرفدار و غیر طرفدار بوده و هست.

۶-سبک موحد، گوش دادن به حرف مردم و فریاد زدن بر سر مسئولین ناکارآمد است که به موقع خواهید دید وخواهیدشنید.

۷-عجالتا از سبک زیبای او در نماز اول وقت، به جا آوردن نوافل شب و روز و دستگیری از مساکین که بگذریم،به حکم اعتقادات دینی اش که معتقد به مریدی ولی امر و مدافع حریم ولایت است.

۸- مخلص کلام اینکه موحد در همه زمینه‌ها صاحب سبک است و از ایشان چیزی و رفتاری و گفتاری سَبُک، و به سَبکِ دیگران نخواهیم دید.

۹- امید است همه ما به خصوص رسانه‌های محلی به سبک و سیاق موحد که همانا ولایت باوری، مدارای با مردم، تکریم مدیران نظام، احترام و رفاقت با افراد غیر همسو، ادب در کلام و متانت در رفتار است، باعث تلطیف هرچه بیشتر فضای جامعه و نمایندگان و منتخب مردم شویم.

۱۰- بدیهی است که بنابر عرف سیاسی مجموعه پیروز در زمان مقتضی همراه با مدیران کارآمد و گفتمان همسو ادامه خدمت نماید، اما در این برهه و تا شروع به کار در مهلت قانونی منتخب مردم اگر مدیر و یا مسئولی در شهرستانها و یا استان در امر مهم تقسیم اعتبارات یا شیوه های مدیریتی و یا و نحوه بکارگیری نیروی جدید و یا امورات دیگر مورد ایراد و یا انتقاد باشد بی تردید نماینده محترم جناب آقای هاشمی پور کما فی السابق از حقوق آحاد شهرستان‌ها دفاع خواهند نمود.

امضا محفوظ