عکس/ گزارش به فرعون
عکس/ گزارش به فرعون

وی در آخرین سال های حکومتش، به دیکتاتوری تمام عیار تبدیل شده بود که هیچ کس جسارت ایراد سخنان مخالف نظراتش را نداشت.

آن چه پیش رو دارید، تصویری است از «محمدرضا پهلوی» آخرین شخصی که با عنوانِ «شاه»، به مدت ۳۷ سال، زمامداری ایران را بر عهده داشت و در زمستان ۱۳۵۷ شمسی، به دنبال انقلاب اسلامی مردم ایران، از کشور گریخت و دو سال بعد، در »مصر» مرد. وی در آخرین سال های حکومتش، به دیکتاتوری تمام عیار تبدیل شده بود که هیچ کس جسارت ایراد سخنان مخالف نظراتش را نداشت. حتی «اسدالله علم»(که در تصویر، پشت سر «شاه» ایستاده است)که گفته می شد تنها شخصی است که می‌تواند با صراحت بیشتری با «محمدرضا» صحبت کند، اظهار می‌کرد که «شاه» عوض شده و دیگر نمی‌توانم مانند قبل با او صحبت کنم.

عکس/ گزارش به فرعون