یک عضو شورای شهر دیشموک در دیدار با رئیس بازرسی کل کشور از محرومیت دیشموک گفته و اظهار داشت: بی توجهی و سهل انگاری باعث تباه شدن حق مردم منطقه محروم دیشموک می شود که انتظار داریم موضوع بررسی و به منطقه نگاه ویژه شود.

یک عضو شورای شهر دیشموک در دیدار با رئیس بازرسی کل کشور از محرومیت دیشموک گفته و اظهار داشت: بی توجهی و سهل انگاری باعث تباه شدن حق مردم منطقه محروم دیشموک می شود که انتظار داریم موضوع بررسی و به منطقه نگاه ویژه شود.

سلمان بینا عضو شورای شهر دیشموک در دیدار و گفتگو با ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از محرومیت و بویژه نامطلوبی و وضع بد راههای ارتباطی و بی توجهی به مردم؛ گزارش داد و گفت: خواهشمندیم موضوع جاده هایی که براثر بی توجهی مسوولان متولی راه شهرسازی؛ از وزارت خانه تا مرکز استان، جان مردم را به بازی گرفته؛ بررسی شود.

بینا اذعان کرد: از شما مقام مسوول محترم ملتمسانه خواهشمندیم که در این موضوع مهم ورود کنید.